HTML Tags

De FFAWiki
La revisió el 11:29, 5 març 2021 per Mayola (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Per comentar

<!-- Contingut a comentar -->

Per declarar el document html

Psar al principi
<!DOCTYPE html>

<a>

Defineix un hipervincle, que s'utilitza per enllaçar d'una pàgina a una altra.
L'atribut més usat és href
Els seus atributs son:
download: <a href="/imatges/unaimatge.jpg" download>
En fer clic es baixarà l'arxiu de l'hiperenllaç
href
Es l'atribut que es fa servir per posar l'enllaç a on anar, també pot ser una ruta relativa a un altre html, php o fitxer.
Ex: <a href="https://mayola.ddns.net">Pàgina principal</a>
target
L'atribut especifica a on obrir el link
target="_blank" = obra el link en una nova pestanya
target="_self" = obra el link en la mateixa pàgina/frame/recuadro (es el per defecte)
target="_parent" = obre el link en la matexa pagina, al mateix marc principal
target="_top" = obra el link en la mateixa pàgina, ocupant-la tota
target="framename" = obra el link en el iframe que tu li diguis

<abbr>

Marca una abreviatura.
El seu atribut és:
title: El Projecte FFA va sorgir l'any 2019.
Marca amb .... l'abreviatura.

<address>

Serveix per definir la informació de contacte de l'autor o propietari del document o del article.
Dins les etiquetes <address></address> pot haver: un correu electrònic, una url, una adreça, un numero de telèfon, una xarxa social, ...
El texte de dins les etiquetes <address></address>, apareix sempre amb cursiva.

<area>

Defineix l'àrea d'ins el mapa d'una imatge. (pots fer que certes parts d'una imatge actuïn com un link)
Primer va la imatge (Amb l'atribut usemap, que es on indicarem a on hi ha el mapa amb les seves areas):
<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">
Després posem l'àrea (amb l'atribut name, que es on hi haurà el nom del mapa):
<map name="workmap"></map>
I finalment dins el map hi hauran les àreas:
<map name="workmap">
<area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
<area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
<area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>
Els seus atributs son:
shape:
shape="default": Especifica tota la regió.
shape="rect": Defineix una regió rectangular.
shape="circle": Defineix una regió circular.
shape="poly": Defineix una regió poligonal.
coords
L'atribut especifica les coordenades d'una àrea en un mapa d'imatges.
Ex: :::<area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
coords
L'atribut especifica les coordenades d'una àrea en un mapa d'imatges.
Ex: :::<area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
download: <a href="/imatges/unaimatge.jpg" download>
En fer clic es baixarà l'arxiu de l'hiperenllaç
href
Es l'atribut que es fa servir per posar l'enllaç a on anar, també pot ser una ruta relativa a un altre html, php o fitxer.
Ex: :::<area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
target
L'atribut especifica a on obrir el link
target="_blank" = obra el link en una nova pestanya
target="_self" = obra el link en la mateixa pàgina/frame/recuadro (es el per defecte)
target="_parent" = obre el link en la matexa pagina, al mateix marc principal
target="_top" = obra el link en la mateixa pàgina, ocupant-la tota
target="framename" = obra el link en el iframe que tu li diguis

<article>

Especifica contingut independent i autònom.
Dins les etiquetes <article></article> pot haver: un post d'un forum, un post d'un blog, una noticia, ...

<aside>

Mostra un contingut a part del contingut on es col·loca.
Dins les etiquetes <aside></aside> pot haver qualsevol tipus d'etiqueta.

<audio>

Serveix per posar contingut d'àudio, com musica o continguts en stream (fluxos d'àudio.)
Es posa l'atribut controls per mostrar els controls d'àudio:
<audio controls></audio>
A dins de les etiquetes <audio></audio> es posa el contingut a reproduir, normalment es posen diferents formats del mateix àudio per tal de trobar major compatibilitat amb els navegadors, i finalment es posa un text dient que el navegador no pot carregar l'àudio, en cas d'error.
<audio controls>
<source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
<source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
El teu navegador no pot carregar l'àudio.
</audio>
Els seus atributs son:
<audio controls>
S'utilitza per posar els controls de reporudció.
<audio controls autoplay>
L'audio es reprodueix automaticamnet.
<audio controls loop>
L'audio es reprodueix en bucle.
<audio controls muted>
L'audio es carrega a la web silenciat.
<audio controls preload>
Diu quan s'ha de carregar l'audio a la pàgina.
<audio src="horse.ogg" controls>
Es pot posar directament el link de l'àudio en la etiqueta <audio>.

<b>

Marca el text dins les etiquetes <b>en negreta</b>.
Pot estar dins on sigui o solt.


<base>

Crea una adreça i un paràmetres predeterminats per cada link, o sigui per cada etiqueta <a></a>.
Esta posicionat en el head
Si vull posar el link mayola.ddns.net com arrel principal i amb el paràmetre _blank perquè es mostri en una pàgina nova, faria aixo.
<head>
<base href="https://mayola.ddns.net/" target="_blank">
</head>
Despres cada vegada que posi un link com aquest dins el body o dins on sigui:
<body>
<a href="ffawiki/index.php/HTML_Tags">HTML tags - FFA</a>
</body>
Aixo el que farà serà obrir una pastanya nova amb el link: https://mayola.ddns.net/ffawiki/index.php/HTML_Tags

<bdi>

Ailla texte que pot no formar part del format del document, com podria ser paraules en xinès .

<bdo>

Permet girar la direcció del text en el seu interior.
El seu atribut és (es un atribut obligatori):
dir:
dir="rtl": El text va de dreta a esquerra.
dir="ltr": El text va de esquerra a dreta.

<blockquote>

Per citar, sigui una font, un autor...
El seu atribut es:
cite: <blockquote cite="https://mayola.ddns.net">Text</blockquote>

<body>

Simplement defineix el cos de l'HTML, va després del head.

<br>

Fa salts de línia i no fa falta etiqueta de tancament.