Crear, Modificar i Esborrar Dades En Postgres

De FFAWiki

Postgres

Inserir Dades

Composició:
INSERT INTO nom_taula [ ( nom_columna [, ...] ) ] VALUES ( expressió);
En cas de que es vulguin emplenar amb una consulta:
INSERT INTO nom_taula [ ( nom_columna [, ...] ) ] SELECT ...;
Execució:
En cas de que es vulguin emplenar tots els camps:
INSERT INTO nom_taula VALUES ('11111111A', 'nom', '1/1/1999', 'DAM1');
En cas de que es vulguin emplenar alguns camps:
INSERT INTO nom_taula (DNI, nom, data_naix) VALUES ('11111111A', 'nom', '1/1/1999');

Modificar Dades

Composició:
UPDATE nom_taula SET col1=val1, col2=val2,... [WHERE <condició>];
UPDATE nom_taula SET col1=(SELECT exp1 FROM ...), SET col2,col3=(SELECT exp2,exp3 FROM ...),... [WHERE <condició>];
Execució:
UPDATE nom taula SET nom_columna='DAM1' WHERE data_naix='1/1/1999';

Borrar Dades

Composició:
DELETE FROM nom_taula [WHERE <condició>];
Execució:
DELETE FROM nom_taula WHERE nom_columna='DAM1';