DTD Document Type Definitions

De FFAWiki
 • Defineix l’estructura i els elements i atributs legals d’un tipus de document XML
 • El DTD és en sí mateix un llenguatge de marques basat en SGML (anterior a XML)
 • És el primer tipus que es va inventar. Per tant, té les seves limitacions
 • Tot i així, encara s’utiltiza, per exemple, en XHTML i HTML5
 • Elements de creació amb DTD

 • Elements <body>some text</body>
 • Atributs <img src="computer.gif" />
 • Entitats &lt; &gt; &amp; &quot; &apos;
 • PCDATA Parsed data (dades que el sistema comprovarà)
 • CDATA Non-parsed data (dades que el sistema no comprovarà)
 • Plantilla DTD

  per el xml
  <!DOCTYPE escacs SYSTEM "FmayolaXSDAct2.dtd">
  per el dtd
  <!ELEMENT llibre (----,----)+*?>
  <!ELEMENT titol (#PCDATA)>
  <!ATTLIST titol ------ CDATA #REQUIRED>

  Elements DTD

  Elements que contenen dades

  <!ELEMENT nom-element categoria>
  Exemple:
  <!ELEMENT exemple (#PCDATA)>
  XML:
  <exemple>dades exemple</exemple>

  Elements que contenen elements

  <!ELEMENT nom-element (elements fills)>
  Exemple:
  <!ELEMENT persona (nom,cognom)>
  XML:
  <persona>
  <nom>dades exemple</nom>
  <cognom>dades exemple</cognom>
  </persona>

  Elements buits

  <!ELEMENT nom-element EMPTY>
  Exemple:
  <!ELEMENT br EMPTY>
  XML:
  <br/>

  Elements que contenen altres elements

  Quan els elements contenen altres elements, Hem de considerar els seguents modificadors:
  <!ELEMENT persona (nom,cognom)> Si no s’indica res els elements han d’apareixer 1 vegada (obligatòriament) i han de seguir l’ordre que s’indica.
  <!ELEMENT persona (nom|cognom)> Amb el modificador lògic | (or) indiquem que hem de triar entre l’element nom i l’element cognom. O un o l’altre.
  <!ELEMENT persona (nom?,cognom)> Amb el modificador ? Indiquem que nom pot aparèixer una vegada o cap. Es a dir que és opcional.
  <!ELEMENT persona (nom*,cognom)> Amb el modificador * Indiquem que nom pot aparèixer una vegada, moltes o cap. Es a dir que és opcional i pot aparèixer tantes vegades com vulgui.
  <!ELEMENT persona (nom+,cognom)> Amb el modificador + Indiquem que nom pot aparèixer una vegada o moltes. Es a dir que és obligatori i pot aparèixer tantes vegades com vulgui.
  Si aquests modificadors es troben fora dels parèntesis afecten a tot el conjunt que hi ha dintre d’aquest.
  (nom*,cognom) afecta només a nom (nom,cognom)* afecta al conjunt (nom, cognom)

  Atributs DTD

  <!ATTLISTnom-element nom-atribut tipus-atribut valor- inicial-atribut>

  DTD example:

  <!ATTLIST persona nom CDATA #REQUIRED>

  Tipus d’atribut:

  CDATA

  Conté caràcters sense restriccions.
  Exemple:
  <!ATTLIST persona correu CDATA #REQUIRED>
  XML:
  <persona correu=’jomp@gmail.com’/>

  NMTOKEN

  Conté lletres, dígits i els caràcters «.», «:», «-», «_».
  Exemple:
  <!ATTLIST persona nom NMTOKEN #REQUIRED>
  XML:
  <persona nom=’Josep’/>

  NMTOKENS

  Conté lletres, dígits i els caràcters «.», «:», «-», «_» i espais en blanc.
  Exemple:
  <!ATTLIST habitacio color NMTOKENS #REQUIRED>
  XML:
  <Habitacio color=’Blau marí’/>

  Valors

  Conté un atribut d’una llista de valors separats per |, la llista ha d’escriure’s entre parèntesis.
  Exemple:
  <!ATTLIST habitacio color (blau|verd|rosa) #REQUIRED>
  XML:
  <Habitacio color=’blau’/>

  ID

  El valor de l’atribut ha de ser únic, no pot començar per un número.
  Exemple:
  <!ATTLIST Llibre codi ID #REQUIRED>
  XML:
  <Llibre codi=’ISBN1365’/>

  IDREF

  El valor ha de coincidir amb el valor de l’atribut ID d’un altre element.
  Exemple:
  <!ATTLIST Llibre codi ID #REQUIRED>
  <!ATTLIST Prestec llibre IDREF #REQUIRED>
  XML:
  <Llibre codi=’ISBN1365’/>
  <Prestec llibre=’ISBN1365’/>

  Valors inicials d’un atribut:

  #REQUIRED

  Atribut obligatori.
  Exemple:
  <!ATTLIST exemple color CDATA #REQUIRED>
  XML:
  <exemple color="" />

  #IMPLIED

  Atribut opcional.
  Exemple:
  <!ATTLIST exemple color CDATA #IMPLIED>
  XML:
  <exemple/>

  #FIXED

  L’atribut conté un valor fix, Però l’atribut és opcional.
  Exemple:
  <!ATTLIST exemple color CDATA #FIXED ‘verd’>
  XML:
  <exemple color="verd" />
  <exemple/>

  Valor

  Podem posar el valor de l’atribut predeterminat
  Exemple:
  <!ATTLIST exemple color CDATA ‘verd’>
  XML:
  <exemple color="verd" />
  <exemple/>
  <exemple color="" />

  Referència a un arxiu DTD

  Per referenciar l’arxiu DTD desde el nostre XML, ens hem d’assegurar que estigui a la mateixa carpeta. L’anomenarem amb el mateix nom que el nostre XML per a no crear confusions, però amb l’extensió .dtd.

  Desde el nostre XML el cridarem amb la següent línia:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE nomArxiu SYSTEM "nomArxiu.dtd">