Diagrames de casos d'ús

De FFAWiki

Descripció

Representació gràfica i simple d'interaccions entre usuari i sistema. (Accions d'un sistema i interaccions dels actors/usuaris)

Coses a tenir en compte

  • Definir les funcionalitats d'un sistema per saber el nombre de casos d'ús.
  • Les fletxes del diagrama no indiquen la seqüència d'execució sinó la relació.
  • Pensar la interacció de l'actor quan utilitza el sistema.

Elements

  • Actors: representen elements externs que interactuen amb el sistema. (Si estan a la dreta del Límit del sistema són actors secundaris)
  • Casos d'ús: representen una funcionalitat individual del sistema.
  • Límits del sistema: separen els elements externs dels interns.
  • Associacions: indiquen la relació entre un actor i un cas d'ús

Relació de dependència

  • Extensions: Possibles accions conseqüents, una interacció la qual pot fer estendre'n un altre. (demanar menjar -> en demanar menjar també demanes beguda, et demano que vols -> també quan en vols).
  • Inclusions: Accions que criden altres accions per completar-se, un ús utilitza un altre ús (funcions que criden altres funcions, en preparar el cafè fa falta saber si és amb sucre i quin tipus).
  • Generalitzacions: Representen l'herència entre casos d'ús, és a dir que relaciona els que tenen la mateixa funcionalitat bàsica, però que tenen diferències en la implementació.

Símbols

Fitxa Resum Casos Us.jpg

Exemple Diagrama d'Ús

Diagrama d'Ús