Instruccions per moure't dins MySQL

De FFAWiki

Per connectar-se desde terminal:

local
mysql -u [usuari] -p
remot
mysql -h [nom_servidor] -u [usuari] -p
En cas de que no tinguis creada la variable d'entorn has de fer un CD fins la carpeta on hi ha l'executable

Per netejar de la Terminal:

\! cls

Per mostrar les bases de dades disponibles:

show databases

Per mostrar les taules disponibles:

show tables

Per mostrar la infromacio de la taula (no del contingut):

describe [Nom taula]

Per Utilitzar una taula de la base de dades:

use [Nom taula]