Normalització i sistemes ISO de toleràncies i ajustos

De FFAWiki

Normalització

 • La normalització es defineix doncs com un conjunt de prescripcions tècniques que especifiquen, unifiquen i simplifiquen aspectes referents als processos industrials:
 • La forma, composició, dimensions, propietats físiques i químiques dels materials.
 • La terminologia i simbologia.
 • Els mètodes de càlcul, d'assaig de materials, la seva mesura i la seva utilització.

Toleràncies i ajustos

Toleràncies

 • La tolerància és una quantitat dimensional que indica l'interval de dimensions entre les quals s'ha de fabricar una peça.
10 és la cota nominal o de referència, +0,035 és la desviació superior pel que fa a la cota nominal i -0,040 és la desviació inferior pel que fa a la cota nominal o de referència.

Ajustatges

 • Un ajustatge és quan una peça encaixa en una altra peça amb una relació dimensional prèviament definida.

Ajustatges amb joc

 • Garanteixen que les peces llisquin entre elles.
 • El diàmetre del forat ha de ser més gran que el diàmetre màxim de l'eix.

Joc Màxim (JM)

 • Quan la diferència entre la cota màxima del forat (CMF) i la cota mínima de l'eix (Cme) sigui positiva.
JocMaxim.png

Joc Mínim (Jm)

 • Quan la diferència entre la cota mínima del forat (CmF) i la cota màxima de l'eix (CME) sigui positiva.
JocMinim.png

Serratge màxim (SM)

 • És la diferència positiva entre la cota màxima de l'eix (CME) i la cota mínima del forat (CmF).
SerratgeMaxim.png

Serratge mínim (Sm)

 • És la diferència positiva entre la cota mínima de l'eix (Cme) i la cota màxima del forat (CMF).
SerratgeMinim.png

Tolerància de l'ajustatge (Ta)

 • Igual a la suma de les toleràncies de l'eix (Te) i del forat (Tf).
ToleranciaAlAjustatge.png