Python

De FFAWiki

Variables i Tipus de dades simples

Variables

  • Tota Variable està connectada a un valor el qual és la informació associada a aquesta variable.
- A l’estar connectat a un valor, no cal especificar quin tipus de variable és (String, Float, Int, ...)
  • Pots modificar el valor d'aquesta en qualsevol moment que Python sempre mantindrà l'enllaç.


Denominació i ús de variables

  1. Els noms de les variables només poden tenir lletres, números i guions baixos. Poden començar per una lletra o guió baix, però no per un número.
  2. Els espais no estan permesos en els noms de variables, però en conseqüència es pot posar guió baix.
  3. Evitar Utilitzar paraules clau Python i noms de funcions com a variables. ( Paraules clau de Python i funcions integrades )
  4. Els noms de les variables han de ser curtes però descriptives.
  5. Tenir en compte de no utilitzar la "l" minúscula i la "O" majúscula ja que es pot confondre per un 1 i un 0.

Tipus de Variables i els seus usus

String

  • Un String és una sèrie de caràcters. Es considera qualsevol cosa dins de cometes és considerat un String.
Es pot fer ús dos tipus de cometes, ' i ", permeten així usar cometes dobles o apòstrofs dins un String.
Pàgina 58

Paraules Clau de Python i Funcions Integrades

Paraules Clau
False await else import pass
None break except in raise
True class finally is return
and continue for lambda try
as def from nonlocal while
assert del global not with
async elif if or yield
Funcions Integrades
abs() delattr() hash() memoryview() set()
all() dict() dict() min() setattr()
any() dir() hex() next() slice()
ascii() divmod() id() object() sorted
bin() enumerate() input() oct() staticmethod()
bool() eval() int() open() str()
breakpoint() exec() isinstance() ord() sum()
bytearray() filter() issubclass() pow() super()
bytes() float() iter() print() tuple()
callable() format() len() property() type()
chr() frozenset() list() range() vars()
classmethod() getattr() locals() repr() zip()
compile() globals() map() oreversedd() __import__()
complex() hasattr() max() round()