Servidor Correu

De FFAWiki

Postfix, Mysql, Dovecot i Roundcube

Preparació

 • Crear un registres MX (DNS)
  • MX.png
 • Afegir a el domini a /etc/hosts
  • Etc hosts.png
 • Obrir els ports del router
  • SMTP: 25
  • SMTPS: 465
  • SMTP-AUTH: 587
  • IMAPS: 993
  • POPS: 995

Instal·lació

 • sudo apt-get install postfix postfix-mysql dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd dovecot-mysql
  • Install server correu.png
  • Seguir les instruccions

Configuració

Mysql

 • sudo mysql
Crear usuari i BD
 • CREATE DATABASE ffa_mailserver;
 • CREATE USER 'mailuser'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'password';
 • GRANT SELECT ON ffa_mailserver.* TO 'mailuser'@'127.0.0.1';
 • FLUSH PRIVILEGES;
Crear Taules
 • USE ffa_mailserver;
Taula dominis virtuals
 • CREATE TABLE `virtual_domains` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` VARCHAR(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Taula correus virtuals
 • CREATE TABLE `virtual_users` (`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,`domain_id` INT NOT NULL,`password` VARCHAR(106) NOT NULL,`email` VARCHAR(120) NOT NULL,PRIMARY KEY (`id`),UNIQUE KEY `email` (`email`),FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Taula alias virtuals
 • CREATE TABLE `virtual_aliases` (`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,`domain_id` INT NOT NULL,`source` varchar(100) NOT NULL,`destination` varchar(100) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`),FOREIGN KEY (domain_id) REFERENCES virtual_domains(id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Emplenar Taules
Taula dominis virtuals
 • INSERT INTO `mailserver`.`virtual_domains` (`id` ,`name`) VALUES ('1', 'mydomain1.com');
Taula correus virtuals
 • INSERT INTO `mailserver`.`virtual_users` (`id`, `domain_id`, `password` , `email`) VALUES ('1', '1', ENCRYPT('mypassword1', CONCAT('$6$', SUBSTRING(SHA(RAND()), -16))), 'email1@mydomain1.com');
Taula alias virtuals
 • INSERT INTO `servermail`.`virtual_aliases` (`id`, `domain_id`, `source`, `destination`) VALUES ('1', '1', 'myalias@example.com', 'email1@mydomain1.com');

Postfix (SMTP)

/etc/postfix/main.cf
 • Fem una copia del arxiu
  • sudo cp /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.bk
 • Editar en fitxer /etc/postfix/main.cf com a la imatge
  • Postfix.png
 • sudo nano /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
  • Virtualdomain.png
 • sudo nano /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
  • Virtualuser .png
 • sudo nano /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
  • Virtualalias.png
 • sudo nano /etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf
  • Email2email.png
 • sudo service postfix restart
 • Fem la prova de configuració (TOT ha de retornar algo per que funcioni correctament)
  • postmap -q mydomain1.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
  • postmap -q email1@mydomain1.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
  • postmap -q mydomain1.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
  • postmap -q alias@mydomain1.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
  • postmap -q alias@mydomain1.com mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf
/etc/postfix/master.cf
 • Fem una copia del arxiu
  • sudo cp /etc/postfix/master.cf /etc/postfix/master.cf.bk
 • Editar en fitxer /etc/postfix/master.cf com a la imatge
  • Postfixmaster.png
 • sudo systemctl restart postfix

Dovecot (IMAP i POP)

 • Fem una copia dels arxius
  • sudo cp /etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/dovecot.conf.bk
  • sudo cp /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf.bk
  • sudo cp /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf.bk
  • sudo cp /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext.bk
  • sudo cp /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf.bk
  • sudo cp /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf.bk
 • Editar en fitxer /etc/dovecot/dovecot.conf com a la imatge
  • Dovecot1.png
 • Editar en fitxer /etc/postfix/master.cf com a la imatge
  • Dovecot2.png
 • Crear carpeta on es guardaran els correus
  • sudo mkdir -p /ffa/mail/vhosts/mydomain.com
 • Crear grup i usuari, i donar permis a la carpeta
  • sudo groupadd -g 5000 vmail
  • sudo useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /ffa/mail
  • sudo chown -R vmail:vmail /ffa/mail
 • Editar en fitxer /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf com a la imatge
  • Dovecot3.png
 • Editar en fitxer /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext com a la imatge
  • Dovecot4.png
 • Editar en fitxer /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext com a la imatge
  • Dovecot5.png
 • Canviar permisos carpeta /etc/dovecot
  • sudo chown -R vmail:dovecot /etc/dovecot
  • sudo chmod -R o-rwx /etc/dovecot
 • Editar en fitxer /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf com a la imatge
  • Dovecot6.png
 • Editar en fitxer /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf com a la imatge
  • Dovecot7.png
 • sudo systemctl restart dovecot
 • Fem la prova de funcionament (TOT ha de retornar algo per que funcioni correctament)
  • telnet mydomain.com 25
  • telnet mydomain.com 993
  • telnet mydomain.com 994
  • telnet mydomain.com 465
  • telnet mydomain.com 587

Roundcube (Webmail)

 • sudo apt-get install roundcube roundcube-core
  • Roundcube.png
 • Editar en fitxer /etc/roundcube/config.inc.php com a la imatge
  • Roundcube2.png

SPF i DMARC (Opcional)

 • Crear un registre SPF i un TXT (DNS)
  • Dmarc i spf.png
 • sudo apt install postfix-policyd-spf-python
 • Afegir en fitxer /etc/postfix/master.cf com a la imatge
  • Spf postfix2.png
 • Afegir en fitxer /etc/postfix/main.cf com a la imatge
  • Spf postfix.png
 • sudo systemctl restart postfix