Trigonometria

De FFAWiki

Raons trigonomètriques

Trogonometria.png

Sinus

  • sin(x), el sinus de l'angle x és catet oposat per hipotenusa.
Sinus.png

Cosinus

  • sin(x), el cosinus de l'angle x és catet adjacent per hipotenusa.
Cosinus.png

Tangent

  • tan(x), la tangent de l'angle x és catet oposat per catet adjacent.
Tangent.png

Taula Angles

Angles Sinus Cosinus
0 1
30º 1 2.png Sqrt3 2.png
45º Sqrt2 2 .png Sqrt2 2 .png
60º Sqrt3 2.png 1 2.png
90º 1 0