Windows

De FFAWiki


Estructura de Directoris

Estructura de directoris windows.jpeg

Ordres per recórrer i visualitzar el sistema d'arxius

CD -> Canvia el directori actiu (prompt)
DIR -> Visualitza el contingut d'un arxiu.
Tree -> Visualitza l'estructura de directoris que penja d'una carpeta.

Ordres del Sistema de Fitxers

Ordres de Directori


MD (MKDIR) → Crea un Directori.


RD (RMDIR) → Esborra Directoris.


REN (RENAME) → Canvia el nom d'un Directori.


MOVE → Mou Directoris.


XCOPY → Copia Directoris.


Ordres d'Arxiu


DEL (ERASE) → Esborra Arxius


REN (RENAME) → Canvia el nom d'un arxiu.


MOVE → Mou Arxius.


COPY → Copia Arxius.


XCOPY → Copia Arxius.

Atributs dels Arxius i Directoris

Hi han 4 tipus d'atributs en Windows
R - Arxiu Només Lectura (Read-Only)
H - Arxiu Ocult (Hidden)
S - Arxiu de Sistema (Sistem)
A - Arxiu pendent de còpia de Seguretat (Archived)
Per veure quins atributs té un Arxiu/Directori
ATTRIB Ruta_Arxiu
Per Afegir atributs d'un Arxiu/Directori
ATTRIB +R+H+S+A Ruta_Arxiu
Per Treure atributs d'un Arxiu/Directori
ATTRIB -R-H-S-A Ruta_Arxiu

Comodins

Els comodins serveixen per substituir qualsevol caràcter.
L'asterisc * → Substitueix 0,1,2,3 ... caràcters. És el més utilitzat
L'interrogant ? → Substitueix 1 caràcter. S'utilitza en patrons molt ajustats.
Exemples:
A* → Arxius que comencin per A
A*.txt → Arxius que comencin per A i tinguin l'extensió .txt
A*B.* → Arxius que comencin per A, acabin per B i tinguin qualsevol extensió
*HOLA* → Arxius que continguin la paraula HOLA
A? → Arxius de dos lletres que comencin per A
A?.txt → Arxius de dos lletres que comencin per A i tinguin l'extensió .txt
Per poder utilitzar els comodins, prèviament s'ha de crear un patró que respongui a totes les preguntes que volem fer.

Altres Ordres

CLS → Neteja la pantalla
DATE → Visualitza i canvia la data del sistema
TIME → Visualitza i canvia l'hora del sistema
ECHO → Treu un text per pantalla
TYPE → Treu per pantalla el contingut d'un arxiu de texte.
EDIT → Editor de text en format text.
NOTEPAD → Editor de text en format gràfic.
> → Redirecciona la sortida per pantalla i crea un nou Arxiu.
>> → Redirecciona la sortida per pantalla i l'afegeix a un Arxiu.

Còpies de Seguretat

Còpia de Seguretat Total

La Còpia de Seguretat Total copia tots els arxius que compleixen el patró.
Copia tant els que tenen l'atribut A com els que el tenen desactivat.
Després de la còpia desactiva l'atribut A a tots els arxius que compleixen el patró.
Ordres
Es copien tots els arxius que compleixen el patró. ----------------> XCOPY patró
S'elimina l'atribut A de tots els arxius que s'han copiat. ----------> ATTRIB -a patró

Arxius necessaris
La còpia Total
Recuperació de la Còpia Total
Només cal sobreescriure la còpia total a la carpeta original

Còpia de Seguretat Incremental

La Còpia de Seguretat Incremental sempre comença amb una Còpia de Seguretat Total.
Després, la Còpia de Seguretat Incremental copia tots els arxius que compleixen el patró i que tenen l'atribut A activat.
Després de la còpia desactiva l'atribut A a tots els arxius que compleixen el patró.
Ordres
Es copien tots els arxius que compleixen el patró i se'ls elimina l'atribut A ----------------> XCOPY /m patró

Arxius necessaris
La còpia Total
Totes les còpies Incrementals ordenades cronològicament.
Recuperació de la Còpia Incremental
Primer sobreescrivim la còpia total a la carpeta original.
Després anem sobreescrivint les còpies Incrementals en el mateix ordre en que han estat creades

Còpia de Seguretat Diferencial

La Còpia de Seguretat Diferencial sempre comença amb una Còpia de Seguretat Total.
Després, la Còpia de Seguretat Diferencial copia tots els arxius que compleixen el patró i que tenen l'atribut A activat.
No en desactiva l'atribut A.
Ordres
Es copien tots els arxius que compleixen el patró i se'ls manté l'atribut A ----------------> XCOPY /a patró

Arxius necessaris
La còpia Total
La darrera còpia Diferencial.
Recuperació de la Còpia Diferencial
Primer sobreescrivim la còpia total a la carpeta original.
Després sobreescrivim la darrera còpia Diferencial.

Còpia de Còpia

La Còpia de Còpia tots els arxius que compleixen el patró.
Copia tant els que tenen l'atribut A com els que el tenen desactivat.
Després de la còpia manté l'atribut A a tots els arxius que compleixen el patró.
Ordres
Es copien tots els arxius que compleixen el patró. ----------------> XCOPY patró

Arxius necessaris
La Còpia de Còpia
Recuperació de la Còpia de Còpia.
Només cal sobreescriure la Còpia de Còpia a la carpeta original.

Ordres de Gestió d'Usuaris

Administració dels Usuaris des del CMD

S'utilitza l'ordre NET USER
Per veure tots els paràmetres d'aquesta ordre: NET USER /help
Veure els Usuaris del Sistema
NET USER
Crear Usuaris
NET USER Nom_Usuari Contrasenya /ADD + Paràmetres
Esborrar Usuaris
Net USER Nom_Usuari /DEL + Paràmetres
Ruta del Perfil d'Usuari
C:\users\Nom_Usuari
Recordeu que el perfil d'usuari no es crea fins que entrem gràficament per primer cop en aquell usuari.

Ordres de Gestió de Grups

Administració dels Grups des del CMD

S'utilitza l'ordre NET LOCALGROUP
Per veure tots els paràmetres d'aquesta ordre: NET LOCALGROUP /help
Veure els Grups del Sistema
NET LOCALGROUP
Crear Grups
NET LOCALGROUP Nom_Grup /ADD
Esborrar Grups
Net LOCALGROUP Nom_Grup /DEL
Afegir Usuaris a Grups
NET LOCALGROUP Nom_Grup Nom_Usuari /ADD
Esborrar Usuaris de Grups
Net LOCALGROUP Nom_Grup Nom_Usuari /DEL

Gestió gràfica d'Usuaris i Grups

Administració Gràfica dels Usuaris

Gestió Gràfica dels Usuaris
Equip
Administrar
Usuaris i Grups Locals
Usuaris
Ruta del Perfil d'Usuari
C:\users\Nom_Usuari
Recordeu que el perfil d'usuari no es crea fins que entrem gràficament per primer cop en aquell usuari.

Administració Gràfica dels Grups

Gestió Gràfica dels Grups
Equip
Administrar
Usuaris i Grups Locals
Grups

Tipus de Grups en Windows

En Windows existeixen dos tipus de Grups:
Els que venen predeterminats en el S.O.
Administradors: Poden realitzar qualsevol tasca administrativa.
Usuaris: Només poden utilitzar l'ordinador.
Usuaris avançats: Tenen certs privilegis d'administració.
altres: Grups predeterminats amb alguns privilegis d'administració
Per exemple: usuarios de Escritorio Remoto.
Els creats.
Serveixen per agrupar usuaris a l'hora de donar permisos.

Menú de Programes dels Usuaris

Els programes que poden utilitzar tots els usuaris:
Apareixen a C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
Hi posem els accessos directes als arxius executables.
En canvi, els programes que no poden utilitzar tots els usuaris
No apareixen a C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
Apareixen a la carpeta AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu de l'entorn personal dels usuaris que sí poden utilitzar aquell programa
Hi posem els accessos directes als arxius executables.

Redireccionar Entorn Gràfic d'un Usuari

Una cosa que es fa molt sovint és re-dirigir les carpetes Personals a una altra ubicació
Per exemple en ordinadors que tinguin la C: congelada.
O bé, per poder re-insta-lar el sistema Operatiu i poder mantenir les dades dels usuaris.


Exemple: Volem re-direccionar la nostra carpeta Documents a la D:
L'Administrador crea una carpeta D:\Usuaris\Nom_Usuari i li dona Permisos (sinó tothom hi podrà entrar)
Administradors -> Control Total
El nostre usuari.-> Control Total
Hi crea a dintre la carpeta Documents.
Sortim de l'Administrador i entrem a l'usuari.
Anem a la Carpeta C:\users\Nom_Usuari\Documents
Propietats
Ubicació: D:\Usuaris\Nom_Usuari\Documents
A partir d'ara tot el que guardem a la Ubicació Documents es guardarà a la Unitat D

Permisos NTFS

Permisos de Carpeta Gràficament

Permisos de Carpeta
Control Total
Modifica -> Permet modificar canviar nom i esborrar els arxius de la carpeta
Escriptura -> Permet afegir arxius a la carpeta.
Lectura i Execució -> Permet obrir arxius de la carpeta. També permet executar programes i scripts de la carpeta
Lectura -> Permet obrir arxius de la carpeta.
Mostra Contingut Carpeta -> Permet llistar contingut Carpeta.


Permisos de Fitxer Gràficament

Permisos d'Arxiu
Control Total
Modifica -> Permet Esborrar i Modificar l'arxiu.
Escriptura -> Permet modificar el contingut de l'arxiu
Lectura i Execució -> Permet carregar l'arxiu a memòria. Podem executar el programa o script.
Lectura -> Permet carregar l'arxiu a memòria. Podem accedir a l'arxiu.

Ordre ICACLS

L'Ordre ICACLS ens permet posar els permisos als arxius i carpetes des de l'intèrpret de comandes.
Sempre seguim els mateixos passos:
  1. Eliminar l'herència
  2. Posar el grup dels administradors amb control total
  3. Posar els usuaris i grups amb els permisos

Permisos de Carpeta amb ICACLS

ICACLS (Windows 7)
Eliminar herència
icacls Ruta_Carpeta /inheritance:R
Afegir els administradors amb control total
Si és una carpeta: icacls Ruta_Carpeta /grant :R administradores:(CI)(OI)F
Posem (CI)(OI) perquè propagui la seva herència cap als seus arxius i subcarpetes.
Afegir o modificar els usuaris i grups amb els seus permisos
Si és una carpeta: icacls Ruta_Arxiu /grant :R [Grup/Usuari]:(CI)(OI)[Permisos]
Posem (CI)(OI) perquè propagui la seva herència cap als seus arxius i subcarpetes.
Eliminar un usuari o grup amb tots els seus permisos
icacls Ruta_Carpeta /remove [Grup/Usuari]


Permisos Carpetes:

F: Contol Total.
M: RX + W + Esborrar i Modificar contingut carpeta.
W: Afegir arxius i subcarpetes a la carpeta.
RX: Veure el contingut de la carpeta, Accedir a subcarpetes, Llegir arxius i Executar arxius
Per veure els permisos d'una carpeta amb el icacls
icacls Ruta_Carpeta

Permisos de Fitxer amb ICACLS

Eliminar herència
icacls Ruta_Arxiu /inheritance:R
Afegir els administradors amb control total
icacls Ruta_Arxiu /grant :R administradores:F
No posem (CI)(OI) perquè els arxius no propaguen herència.
Afegir o modificar els usuaris i grups amb els seus permisos
icacls Ruta_Arxiu /grant :R [Grup/Usuari]:[Permisos]
No posem (CI)(OI) perquè els arxius no propaguen herència.
Eliminar un usuari o grup amb tots els seus permisos
icacls Ruta_Arxiu /remove [Grup/Usuari]
Permisos Arxius
F: Control total.
M: Esborrar i modificar nom de l'arxiu.
W: Modificar el contingut de l'arxiu.
RX: Llegir contingut de l'arxiu i Executar-lo.
R: Llegir contingut de l'arxiu

Scripts amb Paràmetres

Interior del script
El script conté els simbols %1, %2, %3 ...
Aquests símbols es poden repetir més d'una vegada a l'interior del script.
En el moment d'executar-se aquests símbols es transformen en els valors que li hem posat a la crida.


Crida del script.
Per executar-lo cal posar la ruta del script i el valor de tots els parametres
Ruta_Script Valor1 Valor2 Valor3

Tasques

Planificador de Tasques en windows

El programador de Tasques es un programa que executa Programes i Scripts de manera automàtica i periòdica.
Cal anar a:
Gràficament: Programes-> Accessoris-> Eines del Sistema -> Programador de Tasques.
Interpret de Comandes: taskschd
Coses a tenir en compte a l'hora de programar la tasca:
Nom de la tasca
Descripció de la tasca
Usuari que executa la tasca
Hem d'assegurar-nos que l'usuari tingui permisos per relitzar les accions
Podem posar-hi un usuari concret o bé un grup format per diferents usuaris
Desencadenador
Data i hora concreta
Hora periòdica
Event
Engegada del sistema
Entrada a la sessió
Altres...
Accions
Ruta del script a executar
Paràmetres del script (en el cas de que l'script porti paràmetres)
Ruta des d'on s'executa l'script (en el cas d'scripts amb ruta relativa)

Si ens hi fixem veurem que al programar una tasca hem de tenir en compte els mateixos elements que a l'executar-la manualment:
Qui l'executa? (privilegis i variables d'entorn)
Des d'on l'executa? (si hi ha ruta relativa)
Valors opcionals (si hi ha paràmetres)
Només ens falta afegir-hi en quin moment i amb quina periodicitat s'executa

Configuracio de Xarxa en Windows

Configuració Nom d'Equip i Grup de Treball

Canvi Nom d'Equip

Equip
Propietats
Canvia la configuració
Nom de l'Ordinador
No hi poden haver dos equips amb el mateix nom a la mateixa xarxa.

Canvi de Grup de Treball /Domini

Equip
Propietats
Canvia la configuració
Membre de:
Grup de Treball
Serveix per agrupar ordinadors, tot i que es pot accedir a ordinadors de fora del grup de treball mentre estiguin al a mateixa xarxa
Domini
Serveix per fer la validació d'usuari contra un servidor centralitzat
Serveix per assignar permisos a nivell de domini
En el cas d'activar el perfil mobil: Permet que el perfil d'usuari es traslladi d'un ordinador a un altre.
En cas de qualsevol canvi hem de re-inicialitzar l'equip perquè els canvis es propaguin a través de la xarxa.

Configuració de la Tarja de Xarxa

De manera Automàtica

Cal que hi hagi un servidor DHCP actiu a la xarxa
Centre de Xarxes i Recursos Compartits
Configuracio de l'adaptador
Protocol TCP/IPV4
Obtenir una IP automàticament
Obtenir la direcció del servidor DNS automàticament

De forma manual

Centre de Xarxes i Recursos Compartits
Configuracio de l'adaptador
Protocol TCP/IPV4
Direcció IP: Assegurar-nos que aquesta IP està lliure a la xarxa
Mascara de Subxarxa
Porta d'enllaç predeterminada: Ip del router de la xarxa
Servidors DNS
En canviar la configuració de xarxa no cal reiniciar el sistema
En alguna ocasió, però, cal deshabilitar i tornar a habilitar la tarja de xarxa perque s'actualitzin els protocols.

Ordres de Xarxa

Ping -> Provar connectivitat entre dos ordinadors
Ipconfig -> Don la configuració de Xarxa Actual
Netsh -> Canvia paràmetres de Xarxa (no és permanent)

Compartir carpetes

SMB/CIFS

Compartir carpetes amb SMB/CIFS

El servei ja ve instal·lat per defecte en el Windows
Hem de configurar l'accés a les carpetes compartides.
Centre de Xarxes i Recursos Compartits
Canvia la configuració de l'ús compartit avançat
Us compartit de Fitxers i Impressores
Activa l'ús compartit de fitxers i impressores
Ús compartit protegit amb contrassenya
Desactiva l'ús compartit protegit amb contrassenya
D'aquesta manera qualsevol usuari podrà accedir als nostres recursos compartits
Gràficament
Quan volem compartir una carpeta
Ús Compartit
Ús compartit avançat
Activar: Comparteix aquesta carpeta
Nom del recurs compartit:
Permisos
Todos: Lectura o Canvia o Control Total
A partir d'ara aquesta carpeta serà accessible a través de la xarxa amb aquesta adreça:
\\Nom_Equip\Nom_Recurs_Compartit
Des de l'Intèrpret de Comandes
Per compartir una carpeta
Net share Nom_Recurs_Compartit = Ruta_Local_Carpeta /Grant: todos,[read,change,full]
Si volem veure quines carpetes he compartit en l'ordinador actual:
Net share

Accedir a recursos compartits amb SMB/CIFS

Podem accedir a carpetes compartides en altres ordinadors
Ruta d'accés a aquestes carpetes:
\\Nom_Equip\Nom_Recurs_Compartit
\\IP_Equip\Nom_Recurs_Compartit
Per veure totes les carpetes compartides d'un ordinador
Net view \\Nom_Equip

Crear Unitats de Xarxa

Gràficament
Assigna una Unitat de Xarxa
Unitat: Assignar una lletra (lliure)
Carpeta: Assignar la Ruta d'accés a la carpeta compartida
Des de l'Intèrpret de Comandes
Net use Lletra_Unitat: Ruta_Accés_Carpeta_Compartida
Exemple: net use k: \\equip\carpeta_smx


Per veure totes les unitats de xarxa que tenim connectades al nostre equip
Net use

Utilització Remota d'Ordinadors

Escriptori Remot (Windows Remote Desktop (RDP))

L'Escriptori Remot és una aplicació de Windows que permet que un usuari puguin treballar remotament sobre la màquina.
Per poder-lo utilitzar cal:
A la màquina servidor (la que volem accedir remotament)
Activar el servei d'Escriptori Remot.
Equip -> Propietats -> Remot -> Permet que els usuaris es connectin de forma remota a l'ordinador
Col.locar els usuaris al grup de Usuaris d'Escriptori Remot.
Recordar que tots els usuaris administradors poden ser utilitzats directament.
Des de la màquina client:
Executem Connexió a Escriptori Remot
Ens apareixerà la pantalla d'Entrada a l'Usuari
Entrem usuari i contrasenya
Començarem a treballar remotament amb l'ordinador.
Només 1 usuari pot treballar alhora (local o remot)

Terminal Server

El Terminal Server és una aplicació de Windows Server que permet que diferents usuaris puguin treballar remotament sobre una mateixa màquina.
Per poder-lo utilitzar cal:
Disposar d'un servidor de Terminal Server a la xarxa.
Disposar d'un usuari al servidor de Terminal Server
Des de la màquina client:
Executem Connexió a Escriptori Remot
Ens apareixerà la pantalla d'Entrada al Terminal Server
Entrem usuari i contrasenya del servidor
Començarem a treballar remotament amb l'ordinador Servidor.

VNC

Visualitzador d'escriptoris remots via VNC (Monousuari)
Instalar el programa VNC Servidor a la màquina que volem controlar remotament.
Configurar VNC Server
Usuari i Contrassenya
Deshabilitar teclat i ratolí del client
Deshabilitar teclat i ratolí del servidor
Altres...
Insalar el programa VNC Client en la màquina client
Accedit a través de la IP o el nom de l'Ordinador.